:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ช่องห้วยต่าง

28 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

จุดผ่อนปรนชายแดนการค้าไทย-ลาว ช่องห้วยต่าง  เป็นชายแดนระหว่างอำเภอบ้านโคก ประเทศไทย กับเมืองบ่อแตน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากทั้งของประชาชนชาวไทยและชาวลาว เปิดทุกวันพุธ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร