:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

 

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้รับการจัดตั้งจากสุขาภิบาลบ้านโคกตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลการเป็นเทศบาลตำบลบ้านโคก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีอาณาเขตตามสุขาภิบาลเดิม