:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธีรวัฒน์ ทองออน
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก
โทร 090-7428226
นายมงคล สอนสิงห์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก
โทร 089-9605787
นายยุทธ พรมสุ้ม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก
โทร 087-2045838
นายธนาวุฒิ บุญรักษ์
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 089-8567010
นายรังสรรค์ อินแดน
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 089-2695275
นายปณชัย ท้าวน้อย
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 065-6059867
นายทำนอง ปีลา
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 088-2081495
นายแดง พิพิธทอง
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 065-3209538
นายประยูน บุญมาตา
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 088-2721712
นายยุทธการ แก้วทา
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 097-9683088
นายไกรลาศ บุญเก
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 081-2808682
นายรพี สนิทบับ
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 081-7438604