:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
กองคลัง
นางกรรณิการ์ เมืองแมะ
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง
โทร 091-8437904
นางกรรณิการ์ เมืองแมะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร 091-8437904
นายวัฒนา จิรพณิชชากุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร 091-0264227
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางดรุณี สงวนรัษฎ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 087-2063796
นางสาวพัชริดา สอนสิงห์์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.นวพรรษ เทพจันที
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร 091-0259553
น.ส.นารีรัตน์ ดวงสุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอภิสรา พามา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณาย์นุกานต์ อ่องแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวศศิวิมล สรอยศักดิ์
พนักจ้างเหมา