:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
กองการศึกษา
นายมนต์ณัฐ แก้วกำพล
ผอ.กองการศึกษา
โทร 088-8162191
นางมนรดา แก้วกำพล
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 088-2736221
น.ส.กัญญาณัฐ พรมรังกา
นักวิชาการศึกษา
นางวิไลลักษณ์ เจริญกุล
ครู
โทร 062-8870788
นางสาวเดือนเพ็ญ มาคูณ
ครู
โทร 093-2524132
นางสุภาวดี มาคูณ
ครู
นางลดาวัลย์ คงเพ็ชรศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 086-2004557
นางกัลยาภรณ์ ยาอาจ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 097-9233865
นางสาวปาริชาติ บุตรที
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 093-2538759
นางสุนิษา กรรณราช
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 090-1464298
น.ส.สุนิสา ท้าวน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นายโยธา พามี
พนักงานจ้างเหมา