:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายนนทบุรี ตันติศุภรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร 061-2685025
นายจักรกฤษณ์ จันทร์จักร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 080-2688139